Usměj se, když můžeš.

Klub pro děti Bublina

Centrum pro rodinu Sluníčko
Jurkovičova 1547/12
Karviná - Nové Město
735 06
Facebook: Klub Bublina

Telefon: 595 171 605
bublina@centrum-slunicko.cz

Nová rubrika

Podpořili nás

06.01.2016 00:00

Činnost klubu Bublina podpořili v roce 2017:

Nadace OKD

Město Karviná

 

Činnost klubu Bublina podpořili v roce 2016:

Nadace OKD

Město Karviná

Moravskoslezský kraj

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Činnost klubu Bublina podpořili v roce 2015:

Nadace OKD

Město Karviná

Moravskoslezský kraj

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Činnost klubu Bublina podpořili v roce 2014:

Nadace OKD

Statutární město Karviná

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

 

Děkujeme.

 

Stránky provozovatele:

    www.centrum-slunicko.cz

Poslání a cíle, cílová skupina, metody a formy práce, zásady

Poslání

    Posláním klubu je vytvářet bezpečné prostředí pro dětí a mládež ve věku od 6 do 15 let, které se mohou, ale také nemusí ocitat v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situaci ohrožení. Nabízíme programy posilující sociální dovednosti a odbornou pomoc, usilujeme o pozitivní změnu v jejich způsobu života. Vytváříme podmínky pro smysluplné trávení volného času.

Cíle

 •  vytváření bezpečného, přátelského a motivujícího prostředí pro smysluplné trávení volného času

 •  podpora dítěte k postupnému zvládání obtížné situace jako jsou problémy v rodině (rozchod, rozvod, časté stěhování), ve škole (násilí, šikana, záškoláctví, vzdělávání) a mezi kamarády (vztahy, láska), hájení svých práv a vytváření podmínek pro řešení jejich nepříznivé životní situace

 •  rozvíjet nadání a schopnosti dítěte

 •  zvládat a minimalizovat problémy děti ve škole

 •  realizovat preventivní programy (besedy s psycholegem) na téma šikana, zaškoláctví, kriminalita...

 

Cílová skupina

    Klub Bublina je zařízení pro neorganizované děti a mládež od 6 do 15 let z města Karviné, které tráví většinu času venku a které mohou, ale nemusí prožívat:

 • Obtížné životní události a situace, ve kterých se mladý člověk stěží orientuje a které jsou pro něj obtížně řešitelné vlastními silami. Mezi takové situace patří např.: rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, školní problémy, problémy s volbou školy a povolání, rozpad vlastních partnerských vztahů, partnerské problémy, těhotenství aj.
 • Chování a jednání mladých lidí, které je v rozporu se společenskými, kulturními a právními normami. Kupříkladu může jít o : násilí ve vrstevnických skupinách, vandalismus, kriminalitu, zneužívání návykových látek, záškoláctví, předčasné sexuální zkušenosti, šikana, rizikové jednání vedoucí k poškození zdraví, trestní stíhání, vyloučení ze školy, domácí násilí aj.
 • Nepříznivé rodinné sociální prostředí, které omezují psychosociální dovednosti jedince. Omezující životní podmínky podporují, či vytvářejí izolovanost jedince, neschopnost navázání vztahů, absenci zájmů, absenci citlivosti, pocit zneschopnění, asociální způsob života, pasivní životní stereotypy aj.
 • Do cílové skupiny nepatří (mimo věkové omezení) osoby s mentálním či zdravotním postižením takového rozsahu, které znemožňuje bezpečný pohyb v prostorách.
       

Metody a formy práce

 • děti mohou každý den navštěvovat Klub Bublina, kde mohou bezpečně trávit svůj čas a učit se, jak co nejlépe obstát ve vztazích s druhými lidmi, využívat poradenství a podporu v různých oblastech života

 • cíleně pracujeme s dětmi - pomáháme vytvářet různé cíleně zaměřené skupiny - dívčí klub, setkávání s psychologem

 • realizujeme širokou nabídku programů pro děti od 6 do 15 let - tábory a výlety

 • pomáháme všem dětem, které se na nás obrátí se svým problémem doma nebo ve škole

 • pomáháme dětem, které nemají doma podporu v přípravě do školy, se zvládáním školních povinností a to formou doučování

 • pomáháme dětem připravit se na život - dětem umožňujeme vyzkoušet si formou "dramaťáku" různé životní situace, se kterými by si sami možná nevěděly rady

Zásady

    Mezi hlavní zásady  klubu Bublina pro neorganizované děti a mládež Karviná patří:

            Bezplatnost vstupu 

 • vstup do klubu je bezplatný

            Dobrovolnost

 • nikdo není nucen nedobrovolně využívat služby zařízení. Děti a mládež je využívají na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami.

            Rovnost

 • klub poskytuje služby dětem a mládeži bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociální původu, majetku, rodu nebo jiného postavení

            Mlčenlivost

 • pracovníci klubu jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, které se dozví o dětech a mládeži při výkonu své pracovní činnosti

            Bezpečné prostředí 

 •  vytváříme prostředí, kde může každé dítě cítit jistotu a bezpečí

            Odbornost

 • máme pro svou práci odborné vzdělání